Biuro nieruchomości » Strona główna › Strefa Dewelopera
Typ oferty:
Typ nieruchomości:
Miejscowość:
Pow.: do
Cena: 

Strefa Dewelopera

Lordbud wspiera Deweloperów w całym procesie inwestycyjnym, od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, po kompleksowe jej zarządzanie. Pomagamy dobrać odpowiednią strategię inwestowania w nieruchomości, wyszukujemy najatrakcyjniejsze oferty, przeprowadzamy analizy rentowności nieruchomości, ponadto nasza oferta skierowana do Deweloperów składa się:

 • Wybór optymalnej lokalizacji i zaopiniowania terenu pod inwestycję;

 • Sprawdzenie stanów prawnych nieruchomości;

 • Analiza rentowności inwestycji;

 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

 • Koncepcja architektoniczna i pełnobranżowy projekt budowlany;

 • Przedstawienie kosztorysu inwestycji;

 • Wybór specjalistów do zrealizowania inwestycji;

 • Aktywna sprzedaż i wynajem lokalów jeszcze nie sprzedanych;

 • Kompleksowe zarządzanie procesem zbycia i oddania lokali;

 • Zarządzanie nieruchomością po zakończeniu inwestycji;

Czynności związane ze współpracą z Deweloperem:

 • Porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dot. powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora;

 • Porady branżowe związane z minimalizacją zagrożeń wynikających z relacji właściciel lokalu/Deweloper;

 • Analiza kosztów utrzymania nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych, włącznie z przygotowywaniem i negocjowaniem umów o dostawy, bądź usługi;

 • Zarządzanie procesem usuwania usterek budowlanych w relacjach właściciele lokali – wykonawca w oparciu o przyjęte procedury ustalone z Deweloperem, w tym przyjmowanie zgłoszeń dot. indywidualnych lokali, jak i z części wspólnych, przekazywanie ich Deweloperowi, wykonawcy oraz potwierdzanie interwencji wykonawcy;

 • Tworzenie list wad i usterek oraz ich statusu w indywidualnych lokalach oraz w częściach wspólnych, a także ich bieżąca aktualizacja i przesyłanie stosownego comiesięcznego raportu w tej sprawie na adres e-mailowy przedstawiciela Zarządcy Powierzonego;

 • Przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu usterek w indywidualnych lokalach od ich właścicieli w ramach ich roszczeń z tytułu gwarancji;

Czynności związane z bieżącym zarządzaniem/administrowaniem i eksploatacją nieruchomości:

 • Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot. nieruchomości od Dewelopera (w przypadku powierzenia nam Zarządu Powierzonego);

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

 • Nadzór nad terminowym zlecaniem wszelkich kontroli technicznych;

 • Kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

 • Kontrola i nadzór nad wszelkimi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

 • Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 • Pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości codziennie lub w określone dni tygodnia.
  W przypadku drugiego wariantu, poza dyżurami, zapewniamy regularne wizytacje nieruchomości.

 • Dokonywanie odczytów liczników i ich weryfikacji;

 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

 • Przesyłanie na adres e-mailowy przedstawiciela Zarządcy Powierzonego, raportu miesięcznego zawierającego najważniejsze, aktualne informacje dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany okres.

Czynności związane z obsługą nieruchomości i jej mieszkańców:

 • Dbanie o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez właściwe informowanie i bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów;

 • Nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon oraz założenie konta bankowego;

 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;

 • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości i wszystkich innych zebrań;

 • Udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali osobiście lub poprzez telefon, e-mail.

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości wspólnej:

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i korekt tych planów;

 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał oraz rozliczeń planów gospodarczych;

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

 • Analizowanie, nadzór i prowadzenie windykacji należności;

 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz na remonty i modernizacje raz na 12 miesięcy oraz rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały;

 • Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji;

 • Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych przez 8h tygodniowo oraz poprzez e-mail;

 • Przesyłanie na adres e-mailowy przedstawiciela Zarządcy Powierzonego informacji finansowych dotyczących nieruchomości w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

Ocena rozwiązań projektowych pod kątem przyszłego zarządzania nieruchomością:

Niniejsza usługa polega na przygotowaniu raportu oceniającego przyjęte rozwiązania w dokumentacji projektowej (architektura, projekty branżowe) pod kątem realizacji procesu przyszłego zarządzania, oddaną do użytku nieruchomością lub możliwych do osiągnięcia oszczędności na etapie jej realizacji.

Raport zawiera:

 • Listę wskazującą niewłaściwe i niepraktyczne rozwiązania utrudniające lub uniemożliwiające przyszłym właścicielom lokali, korzystanie z nieruchomości we właściwy sposób lub skutkujących ponoszeniem nieuzasadnionych lub zwiększonych kosztów eksploatacyjnych.

 • Listę wskazującą konieczne i rekomendowane poprawki.

 • Listę pożądanych rozwiązań opcjonalnych, nie ujętych w projektach architektonicznych i branżowych.

Zarządzanie odbiorem mieszkań

Niniejsza usługa polega na:

 • Przygotowaniu harmonogramu odbioru mieszkań (w uzgodnieniu z kierownikiem projektu) na podstawie listy nabywców lokali;

 • Ustalaniu z Klientami terminu odbioru, po uprzednim sprawdzeniu wpływu pełnej kwoty za mieszkanie (kontakt z Pionem Księgowym Dewelopera);

 • Przeprowadzaniu procesu odbioru lokalu w obecności Klienta i Generalnego Wykonawcy poprzez: sprawdzanie stanu liczników, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wstępnego umieszczając w nim listę usterek, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego ostatecznego w przypadku braku usterek,

 • Ustalaniu z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy zakresu napraw stwierdzonych usterek oraz terminu ich naprawy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wstępnego;

 • Ustalaniu z Klientami terminów odbioru wtórnego po usunięciu usterek;

 • Przekazywaniu Klientom kluczy;

Zarządzanie procesem zawierania umów sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego

Niniejsza usługa polega na:

 • Sporządzeniu i bieżącej aktualizacji listy Klientów gotowych do podpisania umowy w formie aktu notarialnego;

 • Kompletowaniu dokumentów Dewelopera i inwestycji niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego, a następnie przekazaniu ich do Kancelarii Notarialnej w celu sporządzenia draftu aktu;

 • Przedstawianiu do akceptacji draftu aktu notarialnego do akceptacji Zarządu firmy developera;

 • Ustalaniu z Kancelarią Notarialną po konsultacji z Klientem terminu zawarcia aktu notarialnego;

 • Pisemnym zawiadamianiu klienta o terminie podpisania aktu notarialnego;

 • Przekazywaniu dokumentów niezbędnych przy zawieraniu aktu notarialnego do Kancelarii Notarialnej;

 • Obecności reprezentanta firmy zarządzającej nieruchomością przy podpisywaniu aktu notarialnego;

Pośrednictwo w wynajmie lokali jeszcze niesprzedanych

Niniejsza usługa polega na:

 • Prezentowaniu oferty najmu w mediach (Internet, prasa, targi);

 • Udzielaniu informacji na temat oferty wynajmu mieszkań Klientom poprzez telefon, e-mail oraz osobiście na terenie nieruchomości;

 • Aktywnym generowaniu Klientów;

 • Przygotowywaniu umów najmu;

 • Wynajmie mieszkań;

Projektowanie wnętrz

Projektowanie wnętrz w naszym rozumieniu to zarówno projektowanie unikalnych wnętrz mieszkalnych, jak również projektowanie nieruchomości wspólnej, tak aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, którzy poszukują wyjątkowych rozwiązań estetycznych gwarantujących jednocześnie maksymalną użyteczność. Przygotowujemy również mieszkania pokazowe.