Opinia o wartości nieruchomości nie jest dokumentem urzędowym, powinna być sporządzona przez rzeczoznawcę. W dokumencie przedstawia się sposób dokonania opinii o wartości nieruchomości, w tym:

 • określenie nieruchomości i zakresu opinii,

 • określenie celu opinii,

 • podstawę opinii oraz źródła danych o nieruchomości,

 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,

 • opis stanu nieruchomości,

 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,

 • wynik opinii wartości nieruchomości z przedstawieniem obliczeń ich wartości.

Koszt sporządzenia opinii jest pochodną następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot opinii,

 • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu opinii,

 • terminu i warunków wykonania czynności,

 • kwalifikacji zawodowych,

 • poniesionych kosztów w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Rzeczoznawcy sporządzają wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku nieruchomości. Dlatego we wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej. Wszystkie stowarzyszenia w Polsce należą do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Lordbud świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej.

©2022 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl