Podstawą rzetelnego i efektywnego zarządzania nieruchomością jest Plan Zarządzania. Opracowanie to pozwala określić stan techniczny i użytkowy budynku, poznać silne i słabe strony nieruchomości oraz określić potencjalne możliwości zwiększenia przychodów oraz redukcji kosztów utrzymania nieruchomości.

W ramach zarządzania nieruchomościami opracowujemy plan zarządzania, który jest opracowaniem specjalistycznym, tworzonym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, w celu:

  • analizy istniejącego stanu nieruchomości;
  • planowania realizacji założeń postawionych przez właściciela nieruchomości;
  • planowanie uzasadnionego inwestowania w nieruchomość;

SPIS TREŚCI

WSTĘP 

1.1. Podsumowanie dla kierownictwa.
1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela.
 
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 
 
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela.
2.2. Lokalizacja ogólna - przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 
2.3. Lokalizacja szczegółowa.
2.4. Opis i stan techniczny budynku.
2.5. Charakterystyka nieruchomości. 
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej.
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.
2.8. Określenie potrzeb remontowych.
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
2.10. Podsumowanie i wnioski.
 
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 
3.1. Określenie zasięgu rynku.
3.2. Klienci - potrzeby, preferencje i upodobania.
3.3. Konkurencyjne nieruchomości.
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości.
3.5. Podsumowanie i wnioski.
 
4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 
 
4.1. Przychody i koszty - specyfika poszczególnych pozycji i wartości łącznych.
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów.
4.3. Potencjalne źródła finansowania.
4.4. Określenie wartości nieruchomości.
4.5. Podsumowanie i wnioski.
 
5. ANALIZA STRATEGICZNA 
 
5.1. Analiza SWOT - mocne i słabe strony nieruchomości, szanse i zagrożenia.
5.2. Określenie wariantów postępowania.
 
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
 
6.1. Ustalenie stopy dyskonta.
6.2. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów.
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego.
 
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 
 
7.1. Plan marketingowy.
7.2. Plan finansowy (rachunek wyników i rachunek przepływu gotówki).
7.3. Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć.
7.4. Analiza ryzyka realizacji planu.
 
8. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE  

Lordbud posiada doświadczenie w tworzeniu planów zarządzania oraz planów gospodarczych dla nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Oferujemy Państwu przeprowadzenie pełnej i rzetelnej analizy finansów, stanu prawnego oraz technicznego Państwa budynku. Na podstawie analizy przedstawimy Państwu możliwości zwiększenia przychodów z nieruchomości oraz redukcji kosztów jej utrzymania. W sposób praktyczny wskazane zostaną możliwości znalezienia nowych źródeł przychodu z nieruchomości, określone zostaną nakłady remontowe niezbędne do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym lub zwiększenia standardu użytkowego budynku, w zależności od przyjętej strategii działania.

Plan zarządzania nieruchomością jest więc (z wyłączeniem ostatniego celu jego wykonania) instrumentem organizacji zarządzania daną nieruchomością oraz ułatwiającym właścicielowi i zarządcy podejmowanie decyzji dotyczących określonej nieruchomości.

Zarządca rekomenduje właścicielowi wybór najbardziej opłacalnego i korzystnego optymalnego wariantu zarządzania jego nieruchomością. Plany są opracowywane na podstawie informacji i danych otrzymanych od właściciela analizowanej nieruchomości, oraz danych z rynku.

©2024 Kancelaria Nieruchomości Lordbud

.
Powered: GaleoGrupa.pl