Zakres wykonania operatu szacunkowego:

 • wycena gruntów, m.in. dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych lub adiacenckich;

 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych);

 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli;

 • wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych;

 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;

 • wycena nieruchomości rolnych;

 • wycena nieruchomości leśnych;

 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

 • wycena prawa użytkowania wieczystego;

 • wycena ograniczonych praw rzeczowych tj. użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub budynku w spółdzielni mieszkaniowej;

 • określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych;

 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;

 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową;

 • opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora;

Koszt sporządzenia wyceny jest pochodną następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,

 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Rzeczoznawcy sporządzają wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku nieruchomości. Dlatego we wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej. Wszystkie stowarzyszenia w Polsce należą do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Lordbud świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej.

©2021 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl