best replica watches rolex has been providing customized services to customers.patekphilippe.to for sale links with the outstanding watchmaking connotation.replica audemars piguet at reasonable price.visit our online store to buy replicas relojes.virtue in your watchmaking technique is considered the reasons for cheap vapestore.to under $59.best www.ipromise.to review to manage worldwide using the throw open go.the price of cheap https://vancleefarpelsreplica.ru/ is almost certainly fitted with the extremely take pleasure in.we are confident enough to say that our celine 735997 1 aaa quality messenger bags are made of finest materials and we can ensure ours.high quality swiss replica rolex cosmograph daytona white dial stainless steel oyster mens watch 116500wso for ladies and men on sale. Zarządzanie nieruchomościami / / Kancelaria Nieruchomości

Zadaniem współczesnego Zarządcy Nieruchomości jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych przełożonych na długoterminową strategię zarządzania nieruchomością. Nieruchomości nie są dobrami niezmiennymi i trwałymi, podlegają silnym wpływom zewnętrznym, dlatego niezbędne jest opracowanie właściwego Biznesplanu sporządzonego przez doświadczonego zarządcę nieruchomości, uzgodnionego z właścicielem nieruchomości, celem efektywnego zarządzania nieruchomością.

Naszą ofertę kierujemy do deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, na którą składa się:

 • Przejęcie dokumentacji budynku od poprzedniego administratora;

 • Obsługa formalno-prawna;

 • Obsługa mieszkańców;

 • Obsługa techniczna nieruchomości;

 • Obsługa finansowo księgowa;

Przejęcie dokumentacji budynku od poprzedniego administratora

 • dokumentacji technicznej budynku w tym dokumentacji projektowej i powykonawczej;
 • dokumentacji administracyjnej budynku;
 • dokumentacji finansowo-księgowej budynku;
 • książki obiektu budowlanego;
 • decyzji urzędowych o dopuszczeniu budynku do użytkowania;
 • kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i eksploatacji;

Obsługa formalno-prawna

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON i założenie konta bankowego Wspólnoty;
 • organizacja konkursów, przetargów na zamawiane usługi i materiały, opracowywanie zapytań ofertowych;
 • pomoc w wyborze firm dostarczających usługi oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów i pomoc przy zawieraniu przez Zarząd umów z dostawcami;
 • kontrola jakości wykonania i rozliczanie umów zawartych przez Wspólnotę;
 • organizowanie zebrań właścicieli oraz posiedzeń Zarządu Wspólnoty;

Obsługa mieszkańców

 • udzielanie niezbędnych informacji oraz pomocy mieszkańcom;
 • prowadzenie korespondencji w tym przyjmowanie wniosków i uwag;
 • prowadzenie i aktualizowanie listy właścicieli oraz kartoteki każdego lokalu;
 • codzienna obecność na obiekcie oraz telefoniczne udzielanie informacji właścicielom lokali i mieszkańcom;
 • badanie opinii mieszkańców - opracowywanie i przeprowadzanie ankiet;

Obsługa techniczna nieruchomości

 • zorganizowanie i nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynków, ich pomieszczeń i urządzeń technicznych;
 • zorganizowanie i nadzór nad utrzymywaniem w należytym stanie czystości pomieszczeń oraz terenu służącego do wspólnego użytku mieszkańców;
 • dbanie o terminowość, zlecanie kontroli technicznych oraz przeglądów okresowych przewidzianych przepisami prawa, a w razie potrzeby zamawianie ekspertyz rzeczoznawców;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej;
 • współudział w egzekwowaniu rękojmi, monitorowanie usterek;
 • dokonywanie odczytów liczników oraz nadzór nad odczytywaniem liczników przez podmioty zewnętrzne;

 Obsługa finansowo księgowa

 • prowadzenie rachunkowości Wspólnoty oraz pełna obsługa dokumentacji finansowej;
 • przygotowanie i monitorowanie wykonania planów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń właścicielom lokali;
 • dostęp przez Internet (e-mail lub strony - każdy właściciel posiada własny, unikatowy login i hasło) dla właścicieli lokali do aktualnego stanu rozliczeń;
 • opłacanie podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnej;
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i innych informacji wynikających z przepisów prawa;
 • przygotowywanie bieżących sprawozdań i raportów dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;

 Lordbud — Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

 • opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych;
 • windykacja należnych opłat na rzecz Wspólnoty;
 • przechowywanie, archiwizowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji Wspólnoty;
 • opracowywanie i wdrażanie planów remontowych i modernizacyjnych;

Podstawą rzetelnego i efektywnego zarządzania nieruchomością jest plan zarządzania. Opracowanie to pozwala określić stan techniczny i użytkowy budynku, poznać silne i słabe strony nieruchomości oraz określić potencjalne możliwości zwiększenia przychodów oraz redukcji kosztów utrzymania nieruchomości.

W ramach zarządzania nieruchomościami opracowujemy plan zarządzania, który jest opracowaniem specjalistycznym, tworzonym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, w celu:

 • analizy istniejącego stanu nieruchomości
 • planowania realizacji założeń postawionych przez właściciela nieruchomości
 • planowanie uzasadnionego inwestowania w nieruchomość

Lordbud posiada doświadczenie w tworzeniu planów zarządzania oraz planów gospodarczych dla nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Oferujemy Państwu przeprowadzenie pełnej i rzetelnej analizy finansów, stanu prawnego oraz technicznego Państwa budynku. Na podstawie analizy przedstawimy Państwu możliwości zwiększenia przychodów z nieruchomości oraz redukcji kosztów jej utrzymania. W sposób praktyczny wskazane zostaną możliwości znalezienia nowych źródeł przychodu z nieruchomości, określone zostaną nakłady remontowe niezbędne do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym lub zwiększenia standardu użytkowego budynku, w zależności od przyjętej strategii działania.

Plan zarządzania nieruchomością jest więc (z wyłączeniem ostatniego celu jego wykonania) instrumentem organizacji zarządzania daną nieruchomością oraz ułatwiającym właścicielowi i zarządcy podejmowanie decyzji dotyczących określonej nieruchomości.

Zarządca rekomenduje właścicielowi wybór najbardziej opłacalnego i korzystnego optymalnego wariantu zarządzania jego nieruchomością. Plany są opracowywane na podstawie informacji i danych otrzymanych od właściciela analizowanej nieruchomości, oraz danych z rynku.

 

©2024 Kancelaria Nieruchomości Lordbud

.
Powered: GaleoGrupa.pl