Zadaniem współczesnego Zarządcy Nieruchomości jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych przełożonych na długoterminową strategię zarządzania nieruchomością. Nieruchomości nie są dobrami niezmiennymi i trwałymi, podlegają silnym wpływom zewnętrznym, dlatego niezbędne jest opracowanie właściwego Biznesplanu sporządzonego przez doświadczonego zarządcę nieruchomości, uzgodnionego z właścicielem nieruchomości, celem efektywnego zarządzania nieruchomością.

Naszą ofertę kierujemy do deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, na którą składa się:

 • Przejęcie dokumentacji budynku od poprzedniego administratora;

 • Obsługa formalno-prawna;

 • Obsługa mieszkańców;

 • Obsługa techniczna nieruchomości;

 • Obsługa finansowo księgowa;

Przejęcie dokumentacji budynku od poprzedniego administratora

 • dokumentacji technicznej budynku w tym dokumentacji projektowej i powykonawczej;
 • dokumentacji administracyjnej budynku;
 • dokumentacji finansowo-księgowej budynku;
 • książki obiektu budowlanego;
 • decyzji urzędowych o dopuszczeniu budynku do użytkowania;
 • kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i eksploatacji;

Obsługa formalno-prawna

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON i założenie konta bankowego Wspólnoty;
 • organizacja konkursów, przetargów na zamawiane usługi i materiały, opracowywanie zapytań ofertowych;
 • pomoc w wyborze firm dostarczających usługi oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów i pomoc przy zawieraniu przez Zarząd umów z dostawcami;
 • kontrola jakości wykonania i rozliczanie umów zawartych przez Wspólnotę;
 • organizowanie zebrań właścicieli oraz posiedzeń Zarządu Wspólnoty;

Obsługa mieszkańców

 • udzielanie niezbędnych informacji oraz pomocy mieszkańcom;
 • prowadzenie korespondencji w tym przyjmowanie wniosków i uwag;
 • prowadzenie i aktualizowanie listy właścicieli oraz kartoteki każdego lokalu;
 • codzienna obecność na obiekcie oraz telefoniczne udzielanie informacji właścicielom lokali i mieszkańcom;
 • badanie opinii mieszkańców - opracowywanie i przeprowadzanie ankiet;

Obsługa techniczna nieruchomości

 • zorganizowanie i nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynków, ich pomieszczeń i urządzeń technicznych;
 • zorganizowanie i nadzór nad utrzymywaniem w należytym stanie czystości pomieszczeń oraz terenu służącego do wspólnego użytku mieszkańców;
 • dbanie o terminowość, zlecanie kontroli technicznych oraz przeglądów okresowych przewidzianych przepisami prawa, a w razie potrzeby zamawianie ekspertyz rzeczoznawców;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej;
 • współudział w egzekwowaniu rękojmi, monitorowanie usterek;
 • dokonywanie odczytów liczników oraz nadzór nad odczytywaniem liczników przez podmioty zewnętrzne;

 Obsługa finansowo księgowa

 • prowadzenie rachunkowości Wspólnoty oraz pełna obsługa dokumentacji finansowej;
 • przygotowanie i monitorowanie wykonania planów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń właścicielom lokali;
 • dostęp przez Internet (e-mail lub strony - każdy właściciel posiada własny, unikatowy login i hasło) dla właścicieli lokali do aktualnego stanu rozliczeń;
 • opłacanie podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnej;
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i innych informacji wynikających z przepisów prawa;
 • przygotowywanie bieżących sprawozdań i raportów dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;

 Lordbud — Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

 • opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych;
 • windykacja należnych opłat na rzecz Wspólnoty;
 • przechowywanie, archiwizowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji Wspólnoty;
 • opracowywanie i wdrażanie planów remontowych i modernizacyjnych;

Podstawą rzetelnego i efektywnego zarządzania nieruchomością jest plan zarządzania. Opracowanie to pozwala określić stan techniczny i użytkowy budynku, poznać silne i słabe strony nieruchomości oraz określić potencjalne możliwości zwiększenia przychodów oraz redukcji kosztów utrzymania nieruchomości.

W ramach zarządzania nieruchomościami opracowujemy plan zarządzania, który jest opracowaniem specjalistycznym, tworzonym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, w celu:

 • analizy istniejącego stanu nieruchomości
 • planowania realizacji założeń postawionych przez właściciela nieruchomości
 • planowanie uzasadnionego inwestowania w nieruchomość

Lordbud posiada doświadczenie w tworzeniu planów zarządzania oraz planów gospodarczych dla nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Oferujemy Państwu przeprowadzenie pełnej i rzetelnej analizy finansów, stanu prawnego oraz technicznego Państwa budynku. Na podstawie analizy przedstawimy Państwu możliwości zwiększenia przychodów z nieruchomości oraz redukcji kosztów jej utrzymania. W sposób praktyczny wskazane zostaną możliwości znalezienia nowych źródeł przychodu z nieruchomości, określone zostaną nakłady remontowe niezbędne do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym lub zwiększenia standardu użytkowego budynku, w zależności od przyjętej strategii działania.

Plan zarządzania nieruchomością jest więc (z wyłączeniem ostatniego celu jego wykonania) instrumentem organizacji zarządzania daną nieruchomością oraz ułatwiającym właścicielowi i zarządcy podejmowanie decyzji dotyczących określonej nieruchomości.

Zarządca rekomenduje właścicielowi wybór najbardziej opłacalnego i korzystnego optymalnego wariantu zarządzania jego nieruchomością. Plany są opracowywane na podstawie informacji i danych otrzymanych od właściciela analizowanej nieruchomości, oraz danych z rynku.

 

©2024 Kancelaria Nieruchomości Lordbud

.
Powered: GaleoGrupa.pl