Zadaniem współczesnego Zarządcy Nieruchomości jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych przełożonych na długoterminową strategię zarządzania nieruchomością. Nieruchomości nie są dobrami niezmiennymi i trwałymi, podlegają silnym wpływom zewnętrznym, dlatego niezbędne jest opracowanie właściwego Biznesplanu sporządzonego przez doświadczonego zarządcę nieruchomości, uzgodnionego z właścicielem nieruchomości, celem efektywnego zarządzania nieruchomością.

Naszą ofertę kierujemy do deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, na którą składa się:

  • Przejęcie dokumentacji budynku od poprzedniego administratora;

  • Obsługa formalno-prawna;

  • Obsługa mieszkańców;

  • Obsługa techniczna nieruchomości;

  • Obsługa finansowo księgowa;

Przejęcie dokumentacji budynku od poprzedniego administratora

  • dokumentacji technicznej budynku w tym dokumentacji projektowej i powykonawczej;
  • dokumentacji administracyjnej budynku;
  • dokumentacji finansowo-księgowej budynku;
  • książki obiektu budowlanego;
  • decyzji urzędowych o dopuszczeniu budynku do użytkowania;
  • kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i eksploatacji;

Obsługa formalno-prawna

  • wystąpienie o nadanie NIP, REGON i założenie konta bankowego Wspólnoty;
  • organizacja konkursów, przetargów na zamawiane usługi i materiały, opracowywanie zapytań ofertowych;
  • pomoc w wyborze firm dostarczających usługi oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów i pomoc przy zawieraniu przez Zarząd umów z dostawcami;
  • kontrola jakości wykonania i rozliczanie umów zawartych przez Wspólnotę;
  • organizowanie zebrań właścicieli oraz posiedzeń Zarządu Wspólnoty;

Obsługa mieszkańców

  • udzielanie niezbędnych informacji oraz pomocy mieszkańcom;
  • prowadzenie korespondencji w tym przyjmowanie wniosków i uwag;
  • prowadzenie i aktualizowanie listy właścicieli oraz kartoteki każdego lokalu;
  • codzienna obecność na obiekcie oraz telefoniczne udzielanie informacji właścicielom lokali i mieszkańcom;
  • badanie opinii mieszkańców - opracowywanie i przeprowadzanie ankiet;

Obsługa techniczna nieruchomości

  • zorganizowanie i nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynków, ich pomieszczeń i urządzeń technicznych;
  • zorganizowanie i nadzór nad utrzymywaniem w należytym stanie czystości pomieszczeń oraz terenu służącego do wspólnego użytku mieszkańców;
  • dbanie o terminowość, zlecanie kontroli technicznych oraz przeglądów okresowych przewidzianych przepisami prawa, a w razie potrzeby zamawianie ekspertyz rzeczoznawców;
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej;
  • współudział w egzekwowaniu rękojmi, monitorowanie usterek;
  • dokonywanie odczytów liczników oraz nadzór nad odczytywaniem liczników przez podmioty zewnętrzne;

 Obsługa finansowo księgowa

  • prowadzenie rachunkowości Wspólnoty oraz pełna obsługa dokumentacji finansowej;
  • przygotowanie i monitorowanie wykonania planów gospodarczych;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń właścicielom lokali;
  • dostęp przez Internet (e-mail lub strony - każdy właściciel posiada własny, unikatowy login i hasło) dla właścicieli lokali do aktualnego stanu rozliczeń;
  • opłacanie podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnej;
  • przygotowanie deklaracji podatkowych i innych informacji wynikających z przepisów prawa;
  • przygotowywanie bieżących sprawozdań i raportów dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;

 Lordbud — Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

  • opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych;
  • windykacja należnych opłat na rzecz Wspólnoty;
  • przechowywanie, archiwizowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji Wspólnoty;
  • opracowywanie i wdrażanie planów remontowych i modernizacyjnych;

Podstawą rzetelnego i efektywnego zarządzania nieruchomością jest plan zarządzania. Opracowanie to pozwala określić stan techniczny i użytkowy budynku, poznać silne i słabe strony nieruchomości oraz określić potencjalne możliwości zwiększenia przychodów oraz redukcji kosztów utrzymania nieruchomości.

W ramach zarządzania nieruchomościami opracowujemy plan zarządzania, który jest opracowaniem specjalistycznym, tworzonym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, w celu:

  • analizy istniejącego stanu nieruchomości
  • planowania realizacji założeń postawionych przez właściciela nieruchomości
  • planowanie uzasadnionego inwestowania w nieruchomość

Lordbud posiada doświadczenie w tworzeniu planów zarządzania oraz planów gospodarczych dla nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Oferujemy Państwu przeprowadzenie pełnej i rzetelnej analizy finansów, stanu prawnego oraz technicznego Państwa budynku. Na podstawie analizy przedstawimy Państwu możliwości zwiększenia przychodów z nieruchomości oraz redukcji kosztów jej utrzymania. W sposób praktyczny wskazane zostaną możliwości znalezienia nowych źródeł przychodu z nieruchomości, określone zostaną nakłady remontowe niezbędne do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym lub zwiększenia standardu użytkowego budynku, w zależności od przyjętej strategii działania.

Plan zarządzania nieruchomością jest więc (z wyłączeniem ostatniego celu jego wykonania) instrumentem organizacji zarządzania daną nieruchomością oraz ułatwiającym właścicielowi i zarządcy podejmowanie decyzji dotyczących określonej nieruchomości.

Zarządca rekomenduje właścicielowi wybór najbardziej opłacalnego i korzystnego optymalnego wariantu zarządzania jego nieruchomością. Plany są opracowywane na podstawie informacji i danych otrzymanych od właściciela analizowanej nieruchomości, oraz danych z rynku.

 

©2021 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl